Postdoctoral Researcher in Bioinformatics

Date limit
02-12-2021
Institution
Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)


BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1.1. Es convoca procés selectiu per a la cobertura d’1 Plaça d’Investigador/a R2A-Postdoctoral Researcher (G1-Investigadors) pel suport a la recerca de l’INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS) per formar part del projecte d’investigació “Pulmonary and Systemic Sequeale after COVID19; Clinical and Biological Risk Factors”, Codi Oficial: 2020PANDE00080. Finançat per GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES, amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Amb contracte temporal en la següent categoria professional:

Requisits del aspirants: Titulació i experiència sol·licitada.

 • Titulació: Grau o Llicenciatura en Bioinformàtica, Estadística o similar/equivalent.
 • Màster: Màster en Bioinformàtica o similar/ equivalent.
 • Especialitat: PhD en Bioinformàtica o similar/ equivalent.
 • Experiència prèvia:
  • Experiència:
   • Llenguatge R i bash, python.
   • Bioestadística i models.
   • Treballs remots en clúster.
   • Coneixement de les tècniques i anàlisi de RNAseq, 16s rRNA-seq, GWAS, arrays metilació.
   • Es valorarà tenir coneixements sobre immunologia.
  • Idiomes: Anglès (nivell mig)

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Realització de tasques d’anàlisi (bioestadística i interpretació de resultats) de dades microbioma, transcriptomica, genètiques, epigenètiques dins del camp de la COVID-19.

Presentació de Sol·licituds:

 • Carta Presentació: Fent explícita la referència de la convocatòria i la motivació personal de la sol·licitud.
 • Currículum Vitae: incloent llista de publicacions, si escau.
 • Documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació requerida.
 • Imprescindible adjuntar a la sol·licitud l’Autorització degudament signada referent al Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (Document Adjunt, Pàgina 3).

Lloc de Presentació: Indicant la Referència de la Convocatòria

 1. Entregant-lo personalment al Dept. de Recursos Humans, situat al Centre Esther Koplowitz, C/Rosselló 149, en horari de 10 a 13 h de dilluns a divendres.
 2. Per correu electrònic al mail rrhh.fundacio@clinic.cat

Termini Presentació: Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins 02/12/2021.

1.2. La contractació s’efectuarà segons el previst en l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que disposa l’art.

2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (BOE. de 8 de gener de 1999), Llei 12/2001, de 9 de juliol (BOE. de 10 de juliol) i disposicions concordants.

Es té en compte el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones, d’acord amb l’article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva Comunitària de 9 de febrer de 1976 i el previst en l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març de 2005, pel que s’ aprova el Pla per la igualtat de gènere en l’Administració
General del Estat.

Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat segons el apartat 2n de l’Article 1 de la Llei 51/2003 de 2 de desembre d’igualtat d’oportunitats i es reserva el 5% de les vacants sempre i quan superin els processos selectius i acreditin la discapacitat i la compatibilitat amb el
desenvolupament de les tasques de manera que progressivament obtinguem el 2% del total de la plantilla."

1.3. Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

1.4 D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el “Reglament”), l’informem que:

 • El responsable del tractament de les seves dades és l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (en endavant “IDIBAPS”), amb CIF Q5856414G, i domicili a Barcelona, carrer Rosselló 149-153. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de protecciodades.recerca@clinic.cat o dirigint-se al Director Jurídic, ubicat al C/ Rosselló 149-153 de Barcelona.
 • La comunicació de les seves dades vinculades a la presentació de la seva candidatura o entrega del seu currículum esdevé un requisit necessari amb l’objectiu i finalitat de portar a terme els processos habituals de la gestió de la selecció de personal de l’Entitat.
 • Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i laborals de la nostra entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials que, per motius legals, puguin exigir la comunicació d’aquest tipus de dades.
 • Les dades proporcionades seran conservades per un període de 1 any, així com un cop finalitzada la relació durant el termini necessari per acomplir amb les disposicions legals.
 • Les dades que han sigut facilitades podran ser cedides a un tercers país o organització internacional, en el cas que siguin requerides per justificar el contracte i /o finançament del salari del treballador que les cedeix.
 • Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir dirigint-se al
 • Director Jurídic, ubicat al C/ Rosselló 149-153 de Barcelona, o a través del correu electrònic protecciodades.recerca@clinic.cat. Així mateix l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació de l’IDIBAPS que consideri que vulnera els seus drets.

Original source: https://www.clinicbarcelona.org/idibaps/trabajar-idibaps/ofertas-de-trabajo